ชื่อ/สกุล นายสิธิชัย จินดาหลวง

ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง

วันบรรจุ วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๑

วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๕

เกษียณราชการ พ.ศ.๒๕๖๕

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมศึกษาดูงาน

๑. หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ ๕๓

๒. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๑

๓. หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๑

๔. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ ๒

๕. หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

๖. หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง

(สำหรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด) ป.ย.ป ๒/๒

การดํารงตําแหน่ง

- วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ผู้อำนวยการศูนย์บริการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว)

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

เลขานุการกรม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4) สำนักงานเลขานุการกรม

กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น

- วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

เลขานุการกรม (อ านวยการต้น) สำนักงานเลขานุการกรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (บริหารระดับต้น)

- วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง (บริหารระดับต้น)

- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บริหารระดับสูง)

- วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (บริหารระดับสูง)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.๒๕๔๓ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม. )

พ.ศ.๒๕๔๘ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช. )

พ.ศ.๒๕๕๕ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม. )

พ.ศ.๒๕๕๖ เหรียญจักรพรรดิมลา (ร.จ.พ.)

พ.ศ.๒๕๕๘ ประถมาภรณ์ช้างเผือก( ป.ช. )